سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
الموجز، اصول الفقه، لمعه 
تدریس 
دانشگاه صنعتي اميركبير و تهران  
مدرس 
 
 
مباني نظري اسلامي واخلاق كاربر 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
----